Annonce
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filtrer på kategorier
Årsbudget/likviditet
Årsforventning
Årshjul
Bestyr.evaluering
Bestyrelsens Arbejdsprocesser
Bestyrelsens Digital strategi
Bestyrelsens håndtering af risici
Bestyrelsens Information
Bestyrelsens Kompetencer
Bestyrelsens Kriseforebyggelse
Bestyrelsens Rapportering
Bestyrelsens Strategiarbejde
Bestyrelsesansvar
Bestyrelsesevaluering
Bestyrelsesevaluering
Bestyrelsesformandens Guide
Bestyrelsesformandens Guide|Forbered din Bestyrelseskarriere
Bestyrelsesformandens Guide|Kvinder i Bestyrelsen
Bestyrelseskompetencer
Bestyrelsesuddannelser
Branchetendens
CEO-profil & CEO-skift
Det lærte jeg om ledelse som iværksætter
Ejerlederens bestyrelse
Ekstern Kommunikation
Evaluering Af Ceo
Evaluering Revision
Featured
Featured|Toplederinterview
Forbered din Bestyrelseskarriere
Forbered din Bestyrelseskarriere|Praktisk Bestyrelsesarbejde
Formandens Opgaver
Generalforsamling
Generalforsamlingen
Halvårsstatus
Hr Politikker
Intern-Ekstern Kommunikation
IT & Digitalisering
IT & Digitalisering
Karriere
Kvinder i Bestyrelsen
Ledelse under COVID-krisen
Ledelse under Ukraine-krisen
Ledelsesvederlag
Mangfoldighed
Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer
Mine 5 vigtigste ledelseserfaringer
Praktisk Bestyrelsesarbejde
Praktisk Bestyrelsesarbejde>Bestyrelsesansvar
Praktisk Bestyrelsesarbejde>Bestyrelsesevaluering
Praktisk Bestyrelsesarbejde>CEO-profil & CEO-skift|Featured|Toplederinterview
Regnskabsaflæggelse
Revisorer
Risikostyring
Samfundsansvar
Strategi
Temaserier
Toplederinterview
Toplederkommunikation
Toplederlønninger
Transformation og omstilling
Uncategorized
Virksomhedskultur & Mangfoldighed
Vurdering Af Risici
White Paper for bestyrelser
Log ud Log ind
ForsideÅrshjulBestyrelsesevalueringHver anden bestyrelse bidrager svagt til værdiskabelse

Hver anden bestyrelse bidrager svagt til værdiskabelse

Bestyrelsesnetværket BoardPartner har taget tempe­raturen på bestyrelsesarbejdet i danske SMV-virksom­heder baseret på 1354 svar fra personer i og omkring virksomheders bestyrelser. Undersøgelsen viser, at 47 pct. af direktørerne og 42 pct. af ejerlederne vurderer, at ”deres” bestyrelser bidrager ”under middel” eller ”lavt” til værdiskabelsen. Men bestyrelsesformænde­ne ser helt anderledes på det.

85 pct. af de adspurgte bestyrelsesfor­mænd synes grundlæggende, at besty­relsen bidrager godt eller rigtig godt til selskabets værdi­skabelse. Men deres egne direktører eller ejerlederne i virksomheden ser helt anderledes på det. Meget tyder så­ledes på, at der er behov for en høj grad af forventnings­afstemning mellem formanden og den daglige ledelse. I hvert fald synes der at være forskel på direktørens og ejer­ledelsens ambitioner – i forhold til det, bestyrelsen leverer.

Til gengæld er der stor forskel på ejerlederens og di­rektørens vurdering afhængigt af, hvor seriøst bestyrel­sen arbejder. Boardpartner har med afsæt i syv ”gode” bestyrelsesvaner forsøgt at definere bestyrelsernes A- og B- hold. A-holdene er defineret efter, om de arbejder med seks eller syv af de gode bestyrelsesvaner, og B-holdene arbejder med færre end seks vaner.

De syv vaner handler om følgende: A-bestyrelserne planlægger i højere grad året vha. et årshjul. De afholder flere møder. De har formaliseret risikoarbejdet, både mht. til traditionelle risici, men også IT og Cyber. De afholder i højere grad strategimøder. De gennemfører også i højere grad bestyrelsesevalueringer. Og de er oftere i dialog med virksomhedens ledelse.

Billedet er, at jo flere af de gode vaner, bestyrelsen arbej­der med, jo højere score får den for at bidrage til virksom­hedens værdiskabelse. Lav og under middel værdiskabelse er på ca. 45 pct. for de bestyrelser, der kun arbejder med én til to af de syv gode vaner. Men andelen falder til 15 pct. for de bestyrelser, der arbejder med fire eller fem af de gode vaner, og kun hver tiende bestyrelse får en ringe bedøm­melse, når de overholder seks eller syv af de gode vaner.

Undersøgelsen viser også, at bestyrelsens honorar vokser med virksomhedens størrelse. Det er således ikke overraskende, at bestyrelsesmedlemmer i større virksomheder får mere i honorar end bestyrelser i mindre virk­somheder. Det gennemsnitlige honorar for menige med­lemmer i virksomheder med en omsætning over 250 mio. kr. er 112.500 kr. I virksomheder med en omsætning på 100-250 mio. kr. 80.000 kr., og i virksomheder med en om­sætning på 10-50 mio. kr. 50.000 kr.

Overraskende er bestyrelseshonoraret også i startup virksomheder 50.000 kr., mens det er 35.000 kr. i selskaber under 10 mio. kr. Undersøgelsen viser også, at honorarer i startups er øget fra i gennemsnit 30.000 kr. i 2020, svaren­de til en vækst på over 60 pct. Udviklingen kunne indikere stigende forståelse for at tiltrække stærke fagkompetencer i startups, hvor der tidligere måske mere er satset på gratis tantebestyrelser eller aps’er uden bestyrelser.

Særligt i de store virksomheder med en omsætning over 250 mio. kr. er bestyrelseshonoraret øget markant: fra 70.000 kr. i coronaåret 2020 mod 90.000 kr. i 2019, men med en stigning til 112.500 kr. i 2023.

Der er også tendens til, at bestyrelser med højere ho­norarer leverer øget værdiskabelse. Ifølge rapporten vok­ser honoraret med virksomhedens størrelse (målt i om­sætning). Men honoraret for A-hold, for både formænd og medlemmer, ligger også højere end honorar for B-hold.

Det kunne tyde på, at det er lettere at tiltrække profes­sionelle kompetente bestyrelsesmedlemmer ved at tilbyde et mere konkurrencedygtigt honorar. Men det kan også være, at de laveste honorarer gives til såkaldte tantebesty­relser, som sidder der mere af navn end af gavn, og derfor ikke har samme fokus på bestyrelsens arbejdsprocesser.

Dette billede understøttes af, at bestyrelsesmedlemmer med flere bestyrelsesposter typisk får et højere honorar end medlemmer med en enkelt bestyrelsespost. Med flere bestyrelsesposter vil man typisk have eller få mere erfaring.

Morten W. Langer

Fakta om undersøgelsen: Bestyrelsesrapporten 2024 er udar­bejdet af Bestyrelsesnetværket BoardPartner, en erhvervsfor­ening for erfarne bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesrapporten er baseret på 1.354 bestyrelsesposter fordelt med 425 rapporte­ret af bestyrelsesformænd og 586 rapporteret af bestyrelsesmed­lemmer. Ejerledere og ansatte direktører har indrapporteret 343 bestyrelser, hvor de er medlem af bestyrelsen eller rapporterer til denne. 158 af bestyrelsesposterne er i Startup virksomheder.

Du skal være abonnent for at læse denne artikel

499 kr. årligt
  • Søgbar videns-base med over 700 guides og artikler
  • Fokus på bestyrelsens aktuelle dagsordenener
  • Alt om bestyrelsesansvar, strategiarbejdet, kompetencer osv.
  • Opdateres løbende med aktuelle artikler og guides
  • Sikrer, at du er opdateret med al nyt om bestyrelsesarbejde
  • En guldgrube, hvis du forbereder en bestyrelseskarriere
  • Årsabonnement giver ubegrænset adgang

Seneste artikler

Seneste Temaer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

– og modtag Ole Borchs bog
“Succes i en dansk bestyrelse”

Når du trykker "modtag bogen" bliver du tilmeldt Bestyrelsesguidens ugentlige nyhedsbrev samt markedsføring via mail.

Gratis
e-bog

Log ind