Virksomheder har vidt forskellige styrker, som kommer fra deres inderste dna. En ny analyse dokumenterer betydningen af at vise respekt for denne kendsgerning, inden man laver tiltag for at ændre virksomhedens kultur.

I disse år er der meget fokus på virksomhedens kultur som et vigtigt instrument til at implementere strategier. Eksempelvis er det en utvetydig styrke, hvis kulturen tilsiger, at medarbejdere kan gå til deres chefer med de problemer, de oplever. I nogle virksomheder har det også stor værdi, at medarbejderne har frihed til at eksperimentere, mens det andre steder er vigtigt, at der er en høj disciplin omkring procedurerne.

Men sådanne ting er også nærmest selvfølgeligheder, som man ikke behøver at skrive lærebøger om. Så hvorfor mislykkes så mange virksomheder med at påvirke kulturen i den ønskede retning? En af grundene er, de ikke har forstået hvilke kulturelle faktorer, der er hensigtsmæssige hos netop dem.

Virksomheder er jo ikke bare forskellige i henseende til branche, størrelse og lignende, men også i henseende til den stil, der er så indlejret i traditionen, at man må være tro overfor den. Det forhold har rekrutteringsfirmaet Korn Ferry adresseret i en analyse.

Tre slags kulturer
Analysen, ”The Truth about Strategy Execution – Why the Most Succesfull CEOs Focus on Culture”, tager udgangspunkt i den subjektive vurdering, at der helt overordnet findes tre måder at opnå succes på:

Læs også:  Guide: Sådan rodfæstes mangfoldighed

Virksomheden kan være eminent til at få produktion, logistik mv. til at fungere optimalt. Den kan være særligt innovativ og udvikle nye produkter, der slår igennem hos kunderne. Og den kan være særligt tæt på disse kunder, så de føler sig i gode hænder, uanset at de produkter, de får, faktuelt ikke er helt i top.

Korn Ferry identificerede et antal virksomheder i hver gruppe ved at studere artikler og aktieanalyser. I næste fase forbandt Korn Ferry de pågældende virksomheder med svar fra dets medarbejdere i rekrutteringsfirmaets store undersøgelse om medarbejderes syn på deres arbejdsplads. Og det viste sig, at de tre typer af vinder-virksomheder havde nogle meget distinkte træk i den kultur, medarbejderne oplever.

Især de organisatorisk eminente virksomheder skiller sig ud. Her oplever medarbejderne først og fremmest, at beslutninger bliver truffet uden unødig forsinkelse. Det kunne hele 23 procentpoint flere af medarbejderne end i den gennemsnitlige virksomhed svare ja til. (Herefter refererer tal i parentes til en sådan overhyppighed af medarbejdernes oplevelser).

I gruppen var der også generel tilfredshed med ledelsens evner (20) og aflønningen i forhold til præstationer (20). Endvidere oplever medarbejdere villighed til at afprøve nye teknologier (18), og atmosfæren lægger op til samarbejde med kolleger (18).

For de virksomheder, der særligt er dygtige til innovation, er det tydeligt, at medarbejderne også selv opfatter deres arbejdsgiver som innovativ (15). Endvidere er der høj anerkendelse af, at arbejdsgiveren forstår, at arbejdslivet skal harmonere med privatlivet (15). Ligeledes oplever medarbejderne, at der er plads til forskellighed, f.eks. i henseende til køn og diversitet (12), og at det er relativt nemt for virksomheden at rekruttere nye medarbejdere (12).

Læs også:  Guide: Kunsten at få en arbejdsgruppe til at fungere

I de virksomheder, der har deres styrke i at have nærhed til kunderne, er medarbejderne især tilfredse med, at lederne er lydhøre overfor ideer til, hvordan man kan gøre tingene anderledes (11). De oplever også, at virksomheden hurtigt ser og flytter sig efter ændringer i markedet (10).

Og de har også en dyb oplevelse af, at det hele ikke bare er smiger overfor kunderne, men har reel substans. Medarbejderne ser virksomheden som ansvarlig over for det samfund, den befinder sig i (10), som havende høje etiske standarder i sin forretningsførelse (9), og som en producent af gode produkter (9).

Ved at sammenligne sine data med regnskabsresultater finder Korn Ferry, at de virksomheder, hvis kultur er bedst afstemt med den overordnede stil, har et over dobbelt så højt afkast på den investerede kapital som de virksomheder, hvor der er mindst samklang mellem stil og kultur.

Det overordnede budskab er, at man ikke bare skal løbe efter de selvfølgeligt positive kulturtræk, men i stedet fokusere på at udvikle en kultur, der matcher virksomhedens dybeste sjæl – og fremstår solidt argumenteret.

Sten Thorup Kristensen