De seneste år har der i Danmark været stigende fokus på både krænkelse af immaterielle rettigheder og ledelsesansvar. Hidtil har man dog sondret mellem ledelsens ansvar og virksomhedens ansvar. Typisk har virksomheden været part i sagerne om immaterialretlige krænkelser, hvorimod ledelsen, herunder direktøren, alene har været inddraget i ledelsesansvarssagerne. Denne retspraksis er dog blevet ændret: I flere tilfælde er direktører i sager om krænkelse af immaterielle rettigheder personligt medsagsøgt i sagerne, skriver legal consultant Tine Olsen fra Willis FINEX afdeling i denne gennemgang af den nye ændrede retspraksis. 

Øster landsrets dom: Øster landsret afsagde i 3. kvartal af 2013 dom i en sag, hvor en direktør var sagsøgt for medvirken til immaterialretskrænkelser begået igennem direktørens eget selskab. Landsretten fastslog, at direktøren var personligt ansvarlig for krænkelsen, idet han havde deltaget i udvælgelsen af den krænkende stol, og idet han havde taget kontakt til en advokat vedrørende de immaterialretlige spørgsmål. Direktøren blev pålagt ansvaret på trods af, at han under sagen havde anført, at det var ansatte, der i hovedsagen stod for den daglige ledelse og drift af selskabet, og at han alene havde det overordnede ansvar. Det var ligeledes uden betydning, at advokaten, som behandlede sagen, havde tilkendegivet overfor både direktøren og selskabet, at han ikke mente, at stolen indebar en krænkelse.

Læs også:  Samspillet mellem formand og CEO 1/

Ligeledes fastslog Sø- og Handelsretten i SH2013.V-9-13, at selskabets direktør var personligt ansvarlig i en sag om krænkelse af immaterielle rettigheder. Baggrunden var, at selskabet ulovligt havde indkøbt varer med sagsøgers varemærke direkte fra sagsøgers importør i Kina, og desuden uretmæssigt anvendt sagsøgers varemærker erhvervsmæssigt efter ophør af samarbejdet. Selskabet og direktøren blev dømt for krænkelse af sagsøgers varemærkerettigheder og andre forretningskendetegn samt pålagt at betale et beløb på DKK 500.000 i erstatning, foruden sagsomkostninger på DKK 160.000. Allerede i Sø- og Handelsrettens dom V 64/07 i 2008 fandtes en TV-station og deres direktør have krænket et ordmærke og figurmærke bestående af en silhuet af kendte forlystelser ved bl.a. at bruge mærkerne i forbindelse med tv-udsendelser med pornografisk indhold og blev idømt forbud og offentliggørelse af dommen mv. Men her blev alene TV-stationen dømt til at betale bøde og erstatning til sagsøger.

De to nye domme viser, at de personer, der foretager handlinger, f.eks. udvikler eller sælger krænkende produkter, kan holdes personligt og individuelt ansvarlige for immaterialretlige krænkelser, uafhængigt af selskabet og/eller solidarisk med selskabet. Samtidig viser sagen en ny tendens, hvor man inddrager direktøren som den overordnede ansvarlige for en immaterialretlig krænkelse, der i mange situationer bedre kan begrundes i virksomhedens daglige drift og forretningsmæssige perspektiv fremfor ledelsen af virksomheden. Lignende sager ses også i stigende grad i udlandet, og det tyder på, at man fremover vil se ledelsen inddraget i flere retssager om forskellige forhold end hidtil.

Læs også:  Ledelsesansvar i ”tantebestyrelser”

I forlængelse af ovenstående anbefaler Willis, at man, både som virksomhed og som leder, overvejer ledelsesansvarsforsikring og IPR-Forsikring. En ledelsesansvarsforsikring vil som udgangspunkt dække ethvert krav rejst mod sikrede ledere personligt på baggrund af handlinger og undladelser i deres egenskab af ledelse i virksomheden. De sikrede ledere under en ledelsesansvarsforsikring er enhver nuværende, tidligere og fremtidig ledende medarbejder, herunder direktører og bestyrelsesmedlemmer, der kan pådrage sig et selvstændigt ledelsesansvar. Præmien på ledelsesansvarsforsikring afhænger af konkrete risici og eksponering. Willis benchmark viser, at præmien pr. mio. som udgangspunkt er DKK 1.000,- pt. Vi anbefaler tillige, at alle virksomheder, der er i risiko for at blive mødt med et krav om krænkelse af immaterielle rettigheder overvejer at tegne en IPR-forsikring, der specifikt kan dække sagsomkostninger og erstatningskrav, såfremt virksomheden bliver mødt med et krav om krænkelse af immaterielle rettigheder.